انرژی ضربه (Spike Energy TM)

شرایط تحت پایش: پمپ هایی که خالی از مایع کار کنند ، هواکشیدن پمپ ، تغییر جریان ، شل بودن محل یاتاقان ، سایش یاتاقان به صورت برخورد فلز با فلز ، عیوب سطحی دندانه های چرخ دنده ها ، جریان بخار یا هوای با فشار بالا ، نویز سوپاپ کنترل ، روغن کاری ، ضعیف یاتاقان.

کاربردهای تکنیک انرژی ضربه ای :

پمپ های بدون آب بندی مورد استفاده در صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی ، جعبه دنده ها ، یاتاقان های عناصر غلطکی و غیره.

فواصل P-F : از چند هفته تا چند ماه.

روش کار تکنیک انرژی ضربه ای :

برخی از خطاها فرکانس طبیعی قطعات و سازه ها را تحریک می کنند. انرژی شدیدی که به وسیله برخوردهایمداوم و گذرای مکانیکی تولید می شود ، باعث ظهور ضربه های دوره ای از انرژی فرکانس بالا در طیف ارتعاشات می شود که می توان آن ها را توسط شتاب سنج اندازهگیری کرد. از یک فیلتر باند فرکانس بالا برای خارج کردن سیگنال های ارتعاشی فرکانس پایین استفاده می شود. سیگنال های فرکانس بالا از یک آشکارساز ماکزیمم تا مینیممی عبور داده می شوند که دامنه ماکزیمم تا مینیمم سیگنال را آشکار و ضبط می نماید ، که اصطلاحا بسته بندی نامیده می شود ، و نتایج اندازه گیری با واحد “gSE” نمایش داده می شوند. پالس هایی که دامنه های بزرگ و نرخ تکرار بالا دارند ، به طور کلی مقادیر gSE بالایی را باعث می شوند. سیگنال های بسته بندی شده را می توان تحت بررسی FFT قرار داد و طیفی از انرژی ضربه ای و به نمایش گذارد. در طیف gSE فرکانس خطا خود را به صورت فرکانس های خاص ایرادات و هارمونیک های آن نمایش می دهد.

مهارت لازم برای انجام کار :

کارگری با مهارت و با تجربه و آموزش مناسب. برای تفسیر نتایج به تجربه و تمرین نیاز است.

امتیازات تکنیک انرژی ضربه ای :

اندازه گیری پارامترهای حساس فرکانس بالایی را ممکن می سازد که برای کشف مشکلات پمپ های بدون آب بندی مناسب است که اغلب پیدا کردن مشکلات با استفاده از سنسورهای ارتعاشی متعارف مانند سرعت و شتاب سنج ها بسیار مشکل است.

معایب: برای تفسیر نتایج به تجربه و مهارت زیادی نیاز است.

درباره ی محمد معتمدی

یک پاسخ ارسال نمایید