آشنایی با سوخت دیزل

سوخت  های دیزلی مخلوطی از هیدروکربورهای مختلف هستند که دارای نقطه جوش ۱۸۰ تا ۳۶۰ درجه سانتی گراد است.

آشنایی با سوخت دیزل – تاثیر وزن مخصوص گازوئیل در فرآیند احتراق

سوخت های دیزلی کراکینگ شده ( شکستن مولکول های سنگین) دارای نقطه جوش بالاتر و وزن مخصوص بالاتری نسبت به سوخت های دیزلی تقطیر شده در برج تقطیر هستند . سنگین تر شدن سوخت تاثیر نامطلوبی در ارزش حرارتی و قدرت خروجی موتور دارد . زیرا این نوسان در تغییرات وزن مخصوص سوخت و ثابت ماندن هوای مصرفی موتور ، باعث احتراق ناقص و تولید دوده ودیگر آلاینده های احتراق می گردد.

آشنایی با سوخت دیزل- منحنی جوش گازوئیل

هرگاه درصد بیشتری ازمولکول های سوخت دیزل در منحنی جوش در سطح پایینی تبخیر شود . این به معنی آن است که وسکوزیتته سوخت که باعث فرسایش شدید در سیستم سوخت رسانی می شود، پایین است . چنین سوختی دارای عدد ستان کمی است . هنگام تهیه سوخت در پالایشگاه ها سعی برآن است که نقطه جوش سوخت را بالا ببرنند . به این منظور لازم است که پارافین موجود در سوخت کاملاً تصفیه شود. باتصفیه پارافین نقطه جوش افزایش و نقطه انجماد کاهش پیدا می کند .

آشنایی با سوخت دیزل – ویسکوزیته سوخت دیزل

گازوئیل باید به اندازه کافی وسکوزیته داشته باشد تا عمل روغنکاری در پلانجر و بارل به وجودآید و از سایش سریع آن ها جلوگیری شود.

آشنایی با سوخت دیزل – درجه حرارت احتراق گازوئیل

درجه حرارت  احتراق گازوئیل نباید کمتر از۵۵ درجه سانتی گراد باشد در غیر این صورت خطر انفجار سوخت درباک افزایش پیدا می کند . گاهی برای روشن شدن سریع موتور در زمستان ها ویا جلوگیری ازیخ زدگی به گازوئیل نفت یا بنزین اضافه می کنند. این عمل باعث پایین آمدن درجه حرارت احتراق گازوئیل می شود .

آشنایی با سوخت دیزل – خاصیت احتراق گازوئیل

عددستان (CN درگازوئیل ، تمایل به احتراق خود به خود گازوئیل را بیان می کند.

یعنی هرچه عدد ستان گازوئیل زیادتر باشد، میل به احتراق خودبه خود گازوئیل زیادتر است . بیان عدد ستان گازوئیل معرف داشتن مقدار درصدحجمی ستان ( درگازوئیل است . بقیه درصد باقیمانده درسوخت آلفا متیل نفتالین است ).

تعیین مقدارستان و مقدار آلفا متیل نفتالین درموتور آزمایشی عیناً مانند روش تعیین عدد اکتان در بنزین می باشد.

درآزمایش گازوئیل دوسوخت ستان  ،مایل ترین سوخت برای اشتعال خود به خود وآلفا متیل نفتالین ، مقاومت ترین سوخت در برابر احتراق خود به خود را با نسبت های متفاوت مخلوط کرده و درموتور آزمایشی زمان احتراق خود به خود آنها را اندازه گیری می کنند و جدولی از درصدهای مختلف برای تاخیر احتراق به دست می آید که نشاندهنده عددستان آن است.

باید دانست که عددستان کاملاً مخالف عدد اکتان است، یعنی سوخت مطلوب از نظر موتورهای بنزینی که دارای عدد اکتان بالاست در موتورهای دیزل بدترین سوخت است به علت آن که میل به احتراق آن کم بوده وتأخیر احتراق آن درموتور دیزل زیاد است.

جدول مشخصات گازوئیل

آشنایی با سوخت دیزل

آشنایی با سوخت دیزل

ردیف خصوصیات مقادیر شماره استاندارد آزمایش
۱ وزن مخصوص در ۸۲۰/۰ تا ۸۶۰/۰ DIN51757
۲ منحنی جوش:

مقدار سوخت تبخیر شده بالاتر از

مقدار سوخت تبخیر شده بالاتر از

 

۶۵ درصد حجمی

۸۵ درصد حجمی

DIN51751
۳ ویسکوزیته سینماتیکی در  برحسب  یا سانتی استوک ۲ تا ۸ DIN51561

DIN51562

۴ درجه حرارت احتراق برحسب سانتی گراد بالاتر از ۵۵ DIN51755
۵ ویسکوزینه روان بودن:

قابل فیلتر در تابستان

قابل فیلتر در زمستان

 

حداکثر تا

حداکثر تا

DIN51428
۶ درصد گوگرد موجود در سوخت نسبت به وزن سوخت ۳/۰ DINEN41

DIN51400

۷ درصد رسوب کربن برحسب وزن سوخت ۱/۰ DIN51551
۸ تمایل به اشتعال با عدد ستان در موتورهای با تزریق غیرمستقیم ۵۰
۹ تمایل به اشتعال باعدد ستان درموتورهای با تزریق مستقیم ۷۵ DIN51773

 

کانال آموزش نگهداری و تعمیرات

درباره ی محمد معتمدی

یک پاسخ ارسال نمایید