اهداف سیستم حکم کار در نرم افزار نگهداری و تعمیرات

۱-تعیین و بکارگیری روشی برای درخواست ، ارجاع و پیگیری امور نگهداری و تعمیرات توسط حکم کار

۲-ایجاد روشی به منظور انتشار دستورالعمل های مشخصی که نحوه انجام امور نت را نشان دهد

۳-ایجاد رویه ای در جهت تخمین زدن و محاسبه هزینه های حقیقی کارهایی که انجام می شود

با پیاده سازی کامل cmms در سازمان، هیچ فعالیتی بدون صدور دستور کار انجام نمی گردد . (البته در فعالیت های ناگهانی) امکان صدور دستور کار به صورت شفاهی وجود دارد . این موضوع به وضعیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و استفاده از تکنیک های مختلف بستگی دارد .

مسئولیت های سیستم دستور کار

بی شک پیش از پیاده سازی cmms تمامی فرایند های سازمان استخراج شده و مشخصا انواع فرم های دستور کار از پیش فراهم است. مدیر ارشد نت مسئولیت اصلی سیستم حکم کار را بر عهده دارد و تمامی فرایند حکم کارها را شامل (دریافت ، ثبت ، زمانبندی ، پیگیری ، و بایگانی) را نظارت می کند . با توجه به نوع حکم کار هر یک از پرسنل نگهداری و تعمیرات دارای وظایف مشخصی از شروع تا پایان فرایند حکم کار دارند.

دستور کارها در هر سطحی نیاز به صدور مجوز دارند که معمولا صادر کننده مجوز بر اساس مبلغ حدودی کار مشخص می شود . این موضوع می بایست به صورت دستورالعمل مشخصی در سازمان جاری شده باشد و انتخاب فرم های دستور کار نیز بر همین اساس صورت پذیرد.

طبقه بندی کارها و نیروی انسانی در سیستم حکم کار

تمامی فعالیت هایی که در سازمان انجام می شود می بایست دقیقا سطح بنده و کد گذاری شده باشد تا برای هر فعالیت از نیروی انسانی مناسب استفاده شود . این موضوع در تسریع تکمیل شدن دستور کارها نیز مفید خواهد بود لذا پیش از شروع استفاده از سیستم دستور کار می بایست تمامی کارهای دورن و برون سازمانی مشخص و بر اساس نیروی انسانی کد گذاری گردد.

این نوشته ادامه دارد…

اطلاعات تکمیلی در خصوص دستور کار اینجاست

 

کانال آموزش نگهداری و تعمیرات

درباره ی محمد معتمدی

یک پاسخ ارسال نمایید