ورود اطلاعات شکست در نرم افزار cmms

داده های شکست های کارکردی و شکست های جزئی می بایست مطابق یک دستورالعمل خاص به دقت جمع آوری شده و وارد نرم افزار مدیریت ماشین آلات شود. 

امکان ثبت و بررسی حالت های شکست و در پی آن اثر شکست در یک نرم افزار مدیریت ماشین آلات می تواند گامی بسیار مهم در راه تحلیل شکست ها و ارائه راهکار مناسب جهت اقدامات پیشگیرانه باشد.

تعریف دقیق  کارکرد اقدامی که از چشم دور می ماند

تا زمانی که تعریف دقیقی از توانایی های دستگاه در دست نباشد امکان ارائه یک برنامه نگهداری و تعمیرات دقیق وجود ندارد و همواره کارکنان تولید با توجه به نیازهای خود به یک دستگاه نگاه می کنند در حالی که کارکنان نگهداری و تعمیرات با توجه به توانایی های ذاتی یک دستگاه آن را تحت اقدامات نگهداشت و بهره برداری قرار می دهند.

شایسته است سازمان در بدو شروع کار با استفاده از نیروهای متخصص نگهداری و تعمیرات اقدام به انتخاب تجهیز، تعریف کارکرد و شکست های آن نموده در مسیر تولید با مشکلات متعدد رو به رو نباشند.

درباره ی محمد معتمدی

یک پاسخ ارسال نمایید