تفسیر نتایج آنالیز روغن

آنالیز اسپکتروسکوپی (طیف تابشی اتمی):

اسپکتروسکوپ از سال ۱۹۴۵ بعنوان ابزاری برای شناسایی عناصر فرسایشی موجود در روان کننده مورد استفاده قرار گرفته است. به کمک تکنیک اسپکتروسکوپی می توان اکثریت عناصر فلزی و غیر فلزی موجود در روغن را برحسبPPM   اندازه گیری نمود و به تفسیر نتایج آنالیز روغن ماشین آلات پرداخت

با اطلاع از میزان عناصر فرسایشی موجود در روغن، میتوان روند فرسایش قطعات موتور از قبیل: رینگ ، پیستون، سیلندر، یاتاقانها و … ، سیستم های انتقال قدرت ، گیربکس، دیفرانسیل،  سیستم های هیدرولیک و… را مشخص کرد و قبل از اینکه به دستگاه آسیب کلی وارد آید تصمیم لازم در رابطه با پیشگیری و یا تعمیر را اتخاذ نمود. بطور مثال: وجود مقدار زیاد عنصر کرم (Cr) در روغن هیدرولیک می تواند نشان دهنده خط افتادن روی رادهای هیدرولیک یا سایش اسپول باشد و این خود یک نوع تحلیل نتایج آنالیز روغن ماشین آلات است.

انجام آزمایش اسپکتروسکپی در برنامه های آنالیز روغن، به منظور کنترل کیفیت روغن و آنالیز عناصر فرسایشی و شناسائی عناصر آلاینده در درون روغن الزامی است .

  PQ  Particle  Quantifier Technique در تفسیر نتایج آنالیز روغن

با توجه به اهمیت فلز آهن در ترکیب ساختاری اکثریت قطعات ماشین آلات، طبیعتا روشهای تست متنوعی برای تشخیص و اندازه گیری ذرات فرسایشی آهنی در روغنها ابداع شده است.

تکنیک PQ   نیز در واقع به عنوان یک روش برای اندازه گیری میزان ذرات فرسایشی آهنی در نمونه های روغن بکار برده می شود. این تکنیک بیشتر برای اندازه گیری ذرات فرسایشی با خاصیت آهنربائی (آهنی آزاد) در روغن می باشد.

فروگرافی مشاهداتی ( Analytical Ferrography ) و نقش آن در تحلیل آنالیز روغن:

این روش برای مطالعه ذرات فرسایشی موجود در نمونه روغن دستگاهها و تجهیزات ( نظیر : موتورهای سنگین ، هواپیما ، سیستمهای هیدرولیک و … ) به کار گرفته میشود. معمولا پس از اینکه از نتایج آزمایشهای روتین وضعیت مشکوکی ملاحظه شود، از روش فروگرافی مشاهداتی استفاده می گردد. دراین روش از نمونه روغن لا مل های مخصوص تهیه شده (فروگرام)، و بوسیله میکروسکوپ ذرات مختلف موجود بر روی لام مشاهده و ارزیابی می شود. با مطالعه ذرات از نظر ویژگیهای مختلف می توان به عوامل و محل تولید ذرات و چگونگی فرایند فرسایش پی برد .

گرانروی  (  Viscosity  ) :

در انتخاب روغن، گرانروی مهمترین خاصیتی است که باید در نظر گرفته شود. بنابراین گرانروی اولین و مهمترین ویژگی مورد انتظار روغنهای مصرفی میباشد. بطور مثال: وقتی یک لایه روغن بین یاتاقان و شفت ایجاد میشود، بعضی از مولکول های روغن تمایل به جذب روی شفت و بعضی دیگر از مولکول های روغن تمایل به جذب روی سطح یاتاقان دارند. این عمل تنش برشی نام دارد و بطور مستقیم از گرانروی روغن و درجه حرارت عملکرد تاثیر می پذیرد. یک روغن چند درجه ای ( مولتی گرید یا چهار فصل ) با گرانروی کمتر معمولا پتانسیل کمتری برای تنش برشی خواهد داشت. از آنجائیکه روغن های با گرانروی کمتر و پتانسیل بیشتر برای تنش برشی باید بتوانند یک لایه روغن روی سطح ایجاد کنند، کاملا واضح است که با افزایش درجه حرارت، ممکن است لایه ایجاد شده روی سطح، بعلت کم بودن گرانروی، شکسته شده و تماس فلز به فلز رخ دهد. هرگونه انحراف قابل توجه از میزان گرانروی تعریف شده، قطعا منجر به خسارات سنگین دستگاه خواهد شد. لذا پیوسته باید از صحت گرانروی روغنهای مصرفی ماشین آلات اطمینان حاصل نمود. به این منظور روغنهای نو و در حین کار مورد آزمایش گرانروی قرار می گیرند.

فروگرافی مستقیم ( Direct  Reading  Ferrography  ) :

این آزمایش بعنوان یک تست تکمیلی برای اسپکتروسکوپ فقط برای دستگاه ها و تجهیزات خاص استفاده می شود و مقادیر به دست آمده پیوسته با نتایج اسپکتروسکوپ  جهت تحلیل مقایسه می شوند. در این تست، ذرات فلزی آهنربائی به خصوص آهن در دو محدوده: بالای ۵ میکرن و زیر ۵ میکرن مورد اندازه گیری قرار می گیرند.

شمارنده ذراتParticle Counter) ) :

بمنظور رعایت سطح تمیزی روغن، کد تمیزی دستگاهها( بسته به حساسیت دستگاه ) مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای شمارش تعداد ذرات جامد معلق در روغن، در دانه بندیهای مختلف (بویژه روغن های هیدرولیک وسوختها) از این آزمایش استفاده می شود و نتایج در قالب کدهای استاندارد (استاندارد ISO و یا NAS ) میباشد. شناسائی و شمارش ذرات از طریق لیزر انجام می شود.

نقطه اشتعال (Flash Point):

این تست بمنظور:  تشخیص رقیق شدن احتمالی روغن موتورهای دیزلی، اندازه گیری میزان آتشگیری، طبقه بندی، شناسائی و کنترل روغن ها مورد استفاده قرار می گیرد. بطور مثال: در روغنهایی که دچار افت ویسکوزیته می شوند این آزمایش وجود یا عدم وجود آلودگی سوخت را نشان خواهد داد. نقطه اشتعال بدو روش باز(Open) و بسته  (Closed cup)می تواند انجام گیرد.

شاخص گرانروی (Viscosity Index):

تغییرات گرانروی، ناشی از تغییر دما  با شاخص گرانروی سنجیده می شود. هر چه شاخص گرانروی روغنی بزرگتر باشد، گرانروی آن در اثر تغییر دما کمتر تغییر می کند. در مواقعی که درجه حرارت محیط کار دارای تغییرات زیاد باشد. شاخص گرانروی از مهمترین عوامل در انتخاب روغن است. VI  روغن با اندازه گیری گرانروی روغن در ۴۰ درجه و ۱۰۰ درجه سانتیگراد و استفاده از کتابچه استاندارد بدست می آید.

کف کنندگی Foaming)):

باتوجه به شرائط مکانیکی کار قطعاتی که روغن با آنها تماس دارد و شدت ایجاد تلاطم TURBULENCE  ، ممکن است هوا با روغن مخلوط شده و کف ایجاد شود (مواد ناشی از اکسید اسیون ، گردوخاک و غیره ، به ویژه در حضور آب به ایجاد کف پایدار کمک می کنند)

کف کردن روغن باعث عدم روغنکاری  ( عدم تشکیل فیلم روغن ) سر رفتن روغن ، عدم انتقال نیرو (در  روغنهای هیدرولیک)، محبوس نگاه داشتن هوا در سطح روغن و کمک به تسریع اکسید اسیون روغن و غیره می شود. لذا با انجام این تست میزان خاصیت ضد کف روغن، برای روغنهای هیدرولیک، موتور و توربینها بررسی و ارزیابی می شود.

تفسیر نتایح آنالیز روغن در مورد آلودگی آب  (Water Content):

اندازه گیری و تحلیل آنالیز روغن مقدار آلودگی آب در روغن از لحاظ اثری که بر روی خواص بازدارندگی ، خورندگی و اکسیداسیون روغن دارد ضروری است . در صورتیکه آلودگی آب از ۱/۰% بیشتر باشد فساد روغن و عواقب خطر ناک ا سیدی برای دستگاه را در بردارد معمولا آلودگی آب کمتر از ۱/۰% مشکل خاصی ندارد.   وجود آب در بعضی از یاتاقانها خوردگی شدید بوجود می آورد البته در بعضی از روغن ها مثل روغنهای توربین بخار، طوری ساخته شده اند که نسبت به آب مقاومت بیشتری داشته باشند.

اگرآب موجود در روغن موتور تبخیر نشود، با ماده پاک کننده روغن تولید امولسیون ( کف سفید رنگ در موتور) می نماید که ممکن است سوراخهای فیلتر روغن را مسدود کند. ضمن اینکه باعث زنگ زدن و خوردگی نیز می شود. تشخیص و اندازه گیری آلودگی آب به روشهای مختلف انجام می شود که برخی از آنها به شرح ذیل می باشد:

آلودگی آب به روش Water Cont.                                     (Go/nogo)  

آلودگی آب به روش (  سانتریفیوژ)Water & Sediment %                     

آلودگی آب به روش ( کارل فیشر )                      Water Determination

لازم به ذکر است که در تجهیزات مکانیکی  مهم و حساس حد مجاز آلودگی آب بر حسب ppm کنترل میگردد و برای آنها ۱/۰ درصد، حد قابل قبول نمی باشد.

تفسیر نتایج آنالیز روغن در موردعدد قلیائیت کل ( TBN) :

عواملی مانند: دما، خواص شیمیائی روغن، رطوبت، نوع و مقدار محصولات ناشی از فساد روغن در سیستم، احتمال تشدید فرایند اکسیداسیون روغن را افزایش می دهد. اکسیداسیون باعث ایجاد محیط اسیدی میشود. در موتورهای دیزلی، سوخت دیزل که دارای سولفور میباشد، طی احتراق، از طریق تقطیر گاز SO2 ودر نهایت تولیداسید سولفوریک می نماید. همچنین از راه های دیگر اسیدهای ضعیف آلی تولید شده بوسیله اکسیداسیون، به سرب یاتاقان ها حمله میکنند( قبل از فلزات دیگر).

یک سازنده ماشین آلات معتقد است که اگر محتوای گوگرد سوخت از ۵/۰ به ۱ درصد افزایش یابد فرسایش چهار برابر افزایش خواهد یافت.

بنابراین روغن مصرفی دیزلهای سنگین، باید دارای TBN متناسب با میزان در صد گوگرد سوخت مصرفی باشد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بعد از اینکه مقدار   TBN روغن کارکرده  به نصف مقدار روغن نو آن رسید تعویض آن الزامی  می باشد. در نمودار شماره ۳  رابطه بین گوگرد سوخت مصرفی و TBN روغن مشخص شده است. بنابر این عدم تناسب مقدار اولیه TBN    با محیط اسیدی داخل موتور،  عامل اصلی تشدید فرسایش و خوردگی شیمیایی آهن، سرب و مس می باشد.

برای پیشگیری از فرسایش خوردگی، تعویض بموقع روغن ضروری است، بویژه وقتی از سوخت با گوگرد بالا استفاده شود.

تحلیل نتایج آنالیز روغن در مورد عدد اسیدی ( TAN) :

این عدد نشان دهنده افزایش مقدار اسیدیته در یک روغن میباشد. افزایش مقدار اسید در طول عمر کارکرد روغن یک راهنما برای زمان تعویض آن است. در برخی از صنایع، زمانیکه مقدار عدد اسیدی روغن به دو برابر عدد اسیدی روغن کار نکرده رسید تعویض روغن باید انجام شود.

منابع و منشاء عناصر فرسایشی در آنالیز روغن

از جداول زیر میتوان بعنوان راهنمای مناسبی برای تعیین منشاء ( منابع بوجود آورنده ) عناصر فرسایشی که توسط آنالیز روغن مشخص می گردد استفاده نمود:  

آهن (Fe) :آهن عمومی ترین فلز فرسایشی در روغن می باشد. در بیشتر قطعات و تجهیزات پایه اصلی آنرا آهن تشکیل میدهد. لذا آهن بشکل پراکنده و گسترده در روغن وجود دارد و بعنوان یک منبع مهم تولید ذرات فرسایشی مطرح میباشد.

تجهیزات منبع و منشاءعنص آهن ( Fe )
موتور متداولترین گروه فلز فرسایش – موتور شامل : لاینرهای سیلندر (بوش) – رینگهای پیستون – Valve train  – میل لنگ – میل بادامک – دنده های فنری (Spring gears) – واشرهای قفلی – مهره ها – پین ها – اتصالات – بلوک سیلندر – اویل پمپ
یاتاقانها یاتاقانهای غلطکی: غلطکها (فولاد با آلیاژ تنگستن) محفظه قرار گرفتن غلطکها و نگهدارنده آنها. یاتاقانهای ژورنال : یاتاقانهای شفت – پوشش یاتافانها کفشکی – کلیدها قفلی (Locing keys)
دنده ها دنده های اصلی – پنیونها – دندانه های سختکاری شده – پینهای قفلی
انتقال قدرت دنده ها – یاتاقانها – لنتهای ترمز – کلاچ – اسپولها – پمپها – شفت قدرت خروجی (PTO)
سیستمهای هیدرولیک پمپ – موتور – پره های پمپ – هوزینگ پمپ – شیرهای سروو – پیستونها – سیلندرهای هیدرولیک
کمپرسورها پمپ جاروب – Lubes – پره ها – اتصالات میل بادامک – یاتاقانها – سیلندرها – هوزینگ – شفتها – غلطکها
توربین ها دنده کاهنده – شفت– یاتاقانها – لوله ها – کیس توربین

 مس (Cu): مس فلز با ارزشی است که مصرف آن بطور گسترده در صنایع مختلف وجود دارد، بدلیل اینکه این فلز قابلیت چکش خواری خوبی داشته و علاوه بر آن هادی حرارت و سرما میباشد. این فلز در سیستم کاهش دهنده اصطکاک ( برینگ ها و یاتاقانها ) نیز همانند استفاده آن در انتقال حرارت بطور گسترده و فراوان مورد مصرف میباشد.

قسمت منبع و منشاء مس ( Cu  )
موتورها بوش سوپاپهای لکوموتیو – بوش گژن پین – بادامک – کولر روغن – تراست واشرها – گاورنر – یاتاقانها Valve gear Train Thrust buttons 
  یاتاقانها یاتاقانهای غلطکی : آلیاژ بکاررفته در جنس محفظه نگهدارنده غلطکها یاتاقانهای ژورنال : لایه های یاتاقان ژورنال Locking Keys   ، Slinger rings
دنده ها بوشها – تراست واشرها
انتقال قدرت کلاچها – دیسکهای فرمان – یاتاقانها
سیستمهای هیدرولیک صفحات فشاری – پمپ – بوشها – سیلندر – پیستون پمپ – کولر روغن
حرارتی لوله های کولر – موج گیرها – صفحات
کمپرسورها یاتاقانها – صفحات فرسایش – تراست واشرها – اویل پمپ – کولرهای روغن – ترموستات – فیلترهای جداساز
توربین ها یاتاقانها – لوله ها – کولرها
قلع Sn : این فلز بصورت آلیاژ همراه سرب و مس در روکش یاتاقانها بکار رفته است. آلیاژ مذکور بصورت لایه ای فدا شونده در روی یاتاقانها کاربرد دارد
قسمت منبع و منشاء عنصر قلع ( Sn  )
موتورها (Valve Train)    بوش گژن پین – بوشهای میل بادامک – تراست واشر – گاورنر 
یاتاقانها یاتاقانها غلطکی : آلیاژ محفظه غلطکها – یاتاقانها ژورنال : روکش یاتاقانهای ژورنال ( بابیت )
دنده ها بوشها
انتقال قدرت کلاچ ها – دیکسهای فرمان – یاتاقانها
سیستم   هیدرولیک صفحات فشاری پمپ – بوشها – میتواند بعنوان افزودنی نیز دربرخی از روغنهای هیدرولیک وجود داشته باشد.
کمپرسورها یاتاقانها – فیلترهای جداساز
توربینها یاتاقانها – لوله ها – کولرها

آلومینیوم (Al): آلومینیوم یکی ازفلزات با ارزش در  تجهیزات، بخاطر داشتن استقامت بالا  می باشد. همچنین مقاومت بسیار زیادی در مقابل  خوردگی ها دارد. آلیاژهای آلومینیوم با دیگر فلزها باعث افزایش مقاومت حرارتی می شود. امروزه از این فلز با ارزش در ساختار تجهیزات بصورت ویژه استفاده می شود.

قسمت منبع و منشاء عنصر آلو مینیم ( Al)
موتورها سیلندر – پیستون ها – هوا دهنده ها – بوشهای اویل پمپ برخی یاتاقانها – برخی بوش میل بادامک – برخی کولرهای روغن
یاتاقان یاتاقانهای غلطکی : در آلیاژ محفظه نگهدارنده غلطکها – Locking Keys
دنده ها بوشها – تراست واشر – آلودگیهای گریس
انتقال قدرت بوشها – کلاچها
سیستم هیدرولیک برخی از سیلندرهای پمپ – پیستون – کولرهای روغن – بصورت کمپلکس در آلودگی گریس
مبدلهای حرارتی لوله های کولر – موج گیر – صفحات
کمپرسورها هوزینگ – یاتاقانها – سیلندر – صفحات فرسایش تراست واشر – یاتاقانها – اویل پمپ – کولرهای روغن
توربین ها یاتاقانها – لوله ها – کولرها  سیستمها یEHC  : رسوبات ناشی از ترکیبات پوشش فیلترها

کرم (Cr):کرم بعنوان یک فلز مهندسی استفاده می شود و جهت افزایش سختی و مقاومت در مقابل خوردگی بکار می رود. این فلز در سیستمهائی که در شرایط سخت کار می کنند بیشتر بکار می رود.

قسمت منبع و منشاء عنصر کرم (Cr  )
موتورها رینگها – لاینرها – سوپاپهای دود – از سیستم خنکاری
یاتاقانها در آلیاژ غلطکهای یاتاقانهای غلطکی – یاتاقانای مخروطی
دنده ها برخی یاتاقانها – پوشش شفتها – برخی از دنده ها خاص دارای پوشش کرم می باشند
انتقال قدرت یاتاقانها – فیلتر آب (تصفیه کننده آب)
سیستمهای هیدرولیک لاینرهای سیلندر – اسپولها
مبدلهای حرارتی لوله های کولر – موج گیرها – صفحات
کمپرسورها هوزینگ – یاتاقانها – سیلندرها – صفحات فرسایش – تراست واشرها – قسمت بالائی یاتاقانها – اویل پمپ – کولر روغن
توربینها پوشش شفت – برخی از یاتاقانها

سرب (Pb): فلزی است نرم که بعنوان سطح فرسایشی فدا شونده استفاده می شود. بویژه در یاتاقانهای ژورنال جزء اصلی بابیت می باشد.

قسمت منبع و منشاء عنصر سرب ( Pb  )
موتورها یاتاقانهای اصلی – یاتاقانهای ثابت و متحرک – می تواند بخشی از آلودگی ناشی از گازوئیل باشد.
یاتاقانها در یاتاقانهای غلطکی در قسمت محفظه نگهدارنده غلطکها – در یاتاقانهای ژورنال – قسمت اعظم بابیت پوشش یاتاقانها
دنده ها یاتاقانها – می تواند از رنگ پوسته دیواره های کیس دنده ها باشد.
سیستمهای هیدرولیک یاتاقانها
کمپرسورها یاتاقانها
توربینها یاتاقانها

سیلیکون (Si)

بیشترین Iلودگی مشاهده شده در آنالیز روغن مربوط به عنصر سیلیکون ( ناشی از سیلیس Sio2 )        می باشد.

سیلیس بطور وفور در پوسته زمین وجود دارد، ماسه کریستال بسیار سختی است و می تواند بمیزان زیادی از فلزات را مورد سایش قرار دهد.

قسمت منبع و منشاء عنصر  سیلیکون ( Si  )
موتورها بلوک سیلندر (در آلیاژ آلومینیوم) – نفوذ گرد وخاک از محل تنفس موتور – منابع خارجی
یاتاقانها در آلیاژ یاتاقانهای غلطکی بهمراه آلومینیوم
دنده ها بوشها – تراست واشرها – آببند سیلیکونی – از افزودنی ضد کف روغن
انتقال قدرت کفشکهای ترمز – صفحات کلاچ – گرد و خاک
سیستمهای هیدرولیک برخی آببندهای الاستومتریک پمپ –کولرهای روغن
میدل حرارتی لوله های کولر – موج گیرها – صفحات
کمپرسورها گرد و خاک – آببند سیلیکونی – یاتاقانها – کولر (آلیاژ آلومینیومی)
توربین گرد و خاک – آببند سیلیکونی – افزودنی ضد کف

نقره (Ag): نقره هادی خوبی برای جریان الکتریکی و حرارت می باشد و برای استفاده در یاتاقانها دارای مزیت می باشد. و باعث ایجاد حداقل اصطکاک می شود. نقره در صورت وجود روی در افزودنی روغن دچار خوردگی شدید می شود. به همین علت در لکوموتیوها می بایست از عدم وجود روی در افزودنی روغن قبل از مصرف آن اطمینان حاصل کرد. نقره عموما” در قسمتهای بیرونی تجهیزات صنعتی بکار                  می رود.

قسمت منبع و منشاء عنصر نقره ( Ag )
موتور سوپاپها – گاید سوپاپ – لاینرهای سوپاپ – یاتاقانها میتواند از گرد و غبار باشد
یاتاقانها در آلیاژ غلطک یاتاقانهای غلطکی  – محل قرار گرفتن غلطکهای یاتاقان
دنده ها از آلیاژ فولاد دنده ها
سیستمهای هیدرولیک یاتاقانها – سروو شیرها – پیستونها
کمپرسورها یاتاقانها
توربین یاتاقانها – شفت – دنده های کاهنده

دیگر فلزات فرسایشی

عنصر منابع احتمالی
تیتانیم موتورهای جت – یاتاقانها – آلودگی ناشی از رنگها
وانادیم آلودگی سوخت – آلیاژ فولاد

مواد افزودنی :

علاوه بر عناصر فوق، عناصر مختلف دیگری نیز وجود دارند که در آنالیز روغن شناسائی می شوند. اکثر آنها در جدول زیر لیست شده اند.

عنصر منبع احتمالی
سدیم در افزودنی های ضد خوردگی – در اثر نشت مایع سیستم خنکاری به داخل موتور – از املاح – آب دریا – گرد و خاک
فسفر ضد سایش – ضد خوردگی – ضد اکسیداسیون
منیزیم افزودنی پاک کننده – در آلیاژهای فولاد
کلسیم افزودنی پاک کننده –افزودنی جهت خنثی سازی سولفور سوخت موتور در آلودگی گریسها
بر افزودنی ضد خوردگی، ضد سایش،  ضد اکسیداسیون و می تواند از مایع خنک کاری باشد،  آلودگیهای گریس
باریم مواد افزودنی ضد خودرگی – پاک کننده – ضد زنگ
روی ضد سایش – ضد خوردگی – ضد اکسیداسیون – آلیاژ یاتاقانها – تراست واشرها

جدول زیر بر اساس شرایط متعارف کارکرد دستگاه ها و تجهیزات, تناوب نمونه گیری در نظر گرفته شده است، از این رو  میتواند بعنوان یک الکوی اولیه مورد استفاده دست اندرکاران قرار گیرد.

ردیف ماشین آلات عمرانی
  نوع دستگاه تناوب نمونه گیری نرمال ( ساعت / کیلومتر ) (Scheduled Oil Sampling) ( SOS)
۱ موتورهای دیزلی ۲۵۰ ساعت / ۱۰ هزار کیلومتر
۲ دیفرانسیل ها ۷۰۰-۵۰۰ ساعت / ۲۰ تا ۳۰ کیلومتر
۳ فاینال درایو ۷۰۰-۵۰۰ ساعت ۲۰ تا ۳۰ هزار کیلومتر
۴ انتقال قدرت ۵۰۰ ساعت / ۲۰ هزار کیلومتر
صنعت و ماشین آلات دریائی
  نوع تجهیزات تناوب نرمال نمونه گیری (Scheduled Oil Sampling) ( SOS) نمونه گیری موردی ( براساس تقویم) (Random Oil Sampling) ( ROS)
بر اساس ساعت بر اساس تقویم
۱ توربین های بخار ۵۰۰ ماهیانه سه ماهه
۲ توربین های آب ۵۰۰ ماهیانه سه ماهه
۳ توربین های گاز ۵۰۰ ماهیانه سه ماهه
۴ دیزل ژنراتورهای ثابت ۵۰۰ ماهیانه سه ماهه
۵ موتورهای با سوخت گاز طبیعی ۵۰۰ ماهیانه سه ماهه
۶ کمپرسورهای هوا   /  گاز ۵۰۰ ماهیانه سه ماهه
۷ کمپرسورهای سیستم های برودتی ۵۰۰ ماهیانه سه ماهه
۸ گیربکس های سنگین ۵۰۰ ماهیانه سه ماهه
۹ گیربکس های نیمه سنگین ــــ هر۳  ماه هر شش ماه
۱۰ موتور با قدرت ۲۵۰۰ اسب و بالاتر ۵۰۰ ماهیانه سه ماهه
۱۱ هیدرولیک ــــ سه ماهه هر شش ماه
۱۲ موتورهای دیزل ۲۵۰ ساعت ماهیانه سه ماهه

توجه: کارکرد نرمال یعنی اینکه دستگاه بطور پیوسته در حال کار باشد.

درباره ی محمد معتمدی

یک پاسخ ارسال نمایید