تغییر فرهنگ سازمانی و روشهای مثبت کاهش رفتار

تغییر فرهنگ سازمانی – تقویت رفتارهای دارای فراوانی کم

بعضی از رفتارها اگر با فراوانی کم انجام شوند مطلوب اند. اما اگر به میزان بیش از حد نیاز انجام گیرند نامطلوب یا مضر هستند. پرسنلی که با سرعت خیلی زیاد کارهایش را انجام می دهد و در نتیجه آنها را به صورت بی دقت به پایان می برد، باید وادار شود تا در زمان استاندارد و با دقت کار کند ، یا پرسنلی که هنگام آموزش پرحرفی می کند و فرصت صحبت کردن را از دیگران می گیرد باید تقویت شود تا کمتر حرف بزند تا دیگران هم بتوانند در بحث شرکت کنند.

در روش تقویت رفتارهای دارای فراوانی کم، تقویت به پاسخهایی که به تعداد کمتری انجام می شوند، وابسته است. برای این منظور، باید تعیین کرد که پرسنل در فاصله زمانی معین باید چند پاسخ بدهد. اگر تعداد پاسخهای پرسنل در این فاصله زمانی، بیش از آنچه که تعیین شده است باشد، نباید او را تقویت کرد. اما اگر تعداد پاسخهای او در فاصله زمان  تعیین شده به اندازه ای که از پیش قرار گذاشته است باشد، باید او را تقویت کرد. برای مثال، اگر مجموعه بخواهد پرحرفی پرسنل را در جریان بحث گروهی کاهش دهد می تواند با او قرار بگذارد که در هر پنج دقیقه یک دقیقه اجازه صحبت خواهد داشت.

ادامه مقاله در این لینک

درباره ی محمد معتمدی

یک پاسخ ارسال نمایید